Yargıdaki sürelerin durdurulması Haziran 15’e kadar uzatılmıştır

Altındere Hukuk Bürosu Avukatlarından Av. Murat Altındere, COVİD-19’un yargıyı da etkilediğini ifade ederken, “Yargıdaki sürelerin durdurulması Haziran 15’e kadar uzatılmıştır” dedi.

Altındere Hukuk Bürosu Avukatlarından Av. Murat Altındere, COVİD – 19’un Türkiye’ye etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.

ABDULLAH ÖZTÜRKMEN

Altındere, “Bilindiği üzere, 2019 yılı Kasım ayının sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde başlayan COVİD-19 isimli virüs salgını, ülke sınırlarını aşmış olup, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alarak, Pandemiye dönüşmüştür. Maalesef COVİD-19 salgını Mart ayı ortalarında ülkemize de ulaşarak, Türkiye’yi de etkisi altına almış bulunmaktadır. Bu sebeple ülkemizde bireylerin, devlet kurum ve kuruluşlarının söz konusu salgından korunmak amacıyla birçok alanda bir kısım önlemler alması zorunlu bir hal almıştır. Bu kapsamda yargıda bir hakkın doğumu, kullanılması veya sona ermesi ile ilgili sürelere riayet edilmesi kişiler için oldukça zor bir hal almış ve hak kaybına uğramak kişiler açısından büyük risk teşkil etmeye başlamıştır. Bu sebeple, kişilerin haklarının korunması açısından, 26 Mart 2020 gün ve 31080 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 25.3.2020 gün ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Geçici 1’inci madde getirilmiş ve yargıda belirlenen süreler büyük oranda 30/04/2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yine aynı geçici madde ile Sayın Cumhurbaşkanımıza salgının devam etmesi halinde durma süresini altı ayı geçmemek üzere, bir kez uzatabilme ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilme yetkisi verilmiştir. Gelinen aşamada, salgın ülkemizdeki etkisini devam ettirdiğinden, Sayın Cumhurbaşkanımız 30.4.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 29.4.2020 gün ve 2480 sayılı Kararı ile yargıdaki sürelerin durdurulmasına ilişkin tarihi, 15.6 2020 gününe kadar uzatmıştır.  Söz konusu geçici 1. madde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,itibaren 15/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuş olup,bu sürelerin durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Yine anılan düzenlemeler ile,İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,yukarıda anılan düzenlemeden farklı olarak 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 15/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuş olup, bu sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye devam edeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler anılan düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur. Yani sayılan hallere ilişkin süreler bu süreçte durmayacak ve işlemeye devam edecektir” diye konuştu.